top of page

Getuigenis Forem

In onze laatste Passmap kondigden we trots aan dat we een eerste samenwerking aangegaan waren met een belangrijke speler op de Waalse markt: Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB. Sinds begin november 2020 is Dimitri, een van onze Franstalige consultants, daar tewerkgesteld voor een opdracht van lange duur als softwaretester.


Dimitri is in oktober 2020 in dienst getreden bij Passwerk, na een lange wervingsprocedure van nagenoeg 2 maanden, tijdens dewelke hij ook een opleiding tot softwaretester (ISTQB) genoot.


Forem, bij monde van Vianney Maerte, Test Manager bij Forem en ook SPOC (Single Person of Contact) van Dimitri, heeft ingestemd met een kort interview:


Aan welke projecten heeft Dimitri al gewerkt binnen Forem of aan welke projecten werkt hij nu?


Op dit moment heeft Dimitri al aan twee belangrijke projecten meegewerkt:

  • Het opstellen van een plan voor regressietesten en een traceerbaarheidsmatrix voor drie nauw verbonden toepassingen, die er samen globaal genomen op gericht zijn de gebruiker een beroepsprofiel te laten aanmaken door het invoeren van zijn opleidingen, attesten, competenties, ervaringen enz. en automatisch een cv aan te maken, om die informatie zichtbaar te maken voor de werkgevers;

  • Het ontwerpen en uitvoeren van testen voor nieuwe ontwikkelingen van de betreffende toepassingen.

De belangrijkste opdracht van Dimitri is de verantwoordelijkheid voor het testen van alle nieuwe ontwikkelingen in verband met de hierboven genoemde toepassingen en hij maakt deel uit van het team dat de toepassingen beheert.


Waren er twijfels binnen Forem met betrekking tot autisme en meer bepaald de aanstelling van Dimitri als tester?


Ik had persoonlijk al consultants van Passwerk aan het werk kunnen zien in een ander bedrijf, dus ik koesterde geen twijfel. Maar voor Forem was het volledig nieuw en ik denk dat het niet meer dan normaal is dat men zich dan bepaalde zorgen maakt, zich afvraagt hoe de dialoog met de consultant zal verlopen, wat men kan zeggen en doen en omgekeerd, wat men best kan vermijden. Daarom heeft Passwerk aan het begin van de samenwerking een meeting voorgesteld om de toekomstige medewerkers van Dimitri te sensibiliseren rond autisme. Op die manier konden bepaalde angsten al in een zo vroeg mogelijk stadium weggenomen worden.


Ik vind een consultant met autismespectrumprofiel als tester een echte aanwinst. Doorgaans kan zo'n tester dezelfde taak verscheidene keren uitvoeren met exact dezelfde precisie. Opdat de consultant zich goed zou voelen in de onderneming, is het volgens mij het best dat er stap voor stap gewerkt wordt, zonder stappen over te slaan. Dat hebben we gedaan met Dimitri wat betreft de contacten met anderen. In het begin lieten we Dimitri alleen werken, met een regelmatige opvolging. Daarna hebben we hem beetje bij beetje geïntegreerd in het team. Nu is Dimitri volledig geïntegreerd. Hij neemt zelfs elke ochtend deel aan de 'daily stand up' met een tiental medewerkers.


Hebt u iets bijgeleerd uit de samenwerking met Dimitri?


Algemeen genomen denk ik dat deze ervaring onze visie op autismespectrumprofiel heeft veranderd. We moeten deze samenwerking ook zien als een kans. Dimitri is een competent iemand. Hij heeft ons veel te bieden.


Welke aspecten waren het 'moeilijkst'?


De volgende vaardigheden van Dimitri vormen een meerwaarde voor ons werk:

  • snel begrip

  • snelle uitvoering

  • strikte toepassing

  • nauwgezetheid

Het belangrijkste werkpunt bij Dimitri was het niveau van detail. Dimitri werkt heel nauwgezet en wilde tot heel diep in detail gaan in bepaalde testscenario's. Een van de basisbeginselen van het testen is echter dat het niet mogelijk is alles te testen en, omdat we werken met deadlines en een beperkt budget, moeten we regelmatig keuzes maken, compromissen sluiten tussen 'te veel of te weinig testen/details'.


Wat is de rol van Dimitri binnen het test- en ontwikkelingsteam?


Dimitri is als tester volledig geïntegreerd in een team van ontwikkelaars. Zoals hierboven uitgelegd werd Dimitri stapsgewijs in het team geïntegreerd. Dimitri is nu een collega zoals de anderen. Zijn opdracht bestaat erin collega-ontwikkelaars te ondersteunen in het testen tijdens de ontwikkelingsfasen van de toepassing.


Wat zou u willen zeggen aan Waalse ondernemingen die aarzelen om een samenwerking met Passwerk aan te gaan?


Ze moeten er gewoon voor gaan! Een samenwerking met Passwerk is niet alleen vanuit professioneel, maar ook vanuit menselijk oogpunt, een kans. De onderneming moet echter ook bereid zijn de consultant correct op te volgen en hem een serene omgeving te bieden.


Hoe verloopt het contact met de jobcoach?


Bij Forem houden we om de twee weken een bespreking van dertig minuten over het werk van Dimitri.


Ik denk dat de rol van de jobcoach van primordiaal belang is in deze samenwerking. Die biedt voordelen voor iedereen:

  • voor Passwerk: Een continue opvolging van de consultant en zijn omgeving;

  • voor de onderneming: De positieve punten en de verbeterpunten van de consultant kunnen snel ter sprake gebracht worden;

  • voor de consultant: Hij kan met zijn jobcoach bepaalde punten bespreken, die hij mogelijk niet direct bij zijn contactpersoon in de onderneming ter sprake durft te brengen.

Uiteraard willen we u ook laten weten hoe onze consultant zelf, Dimitri, het allemaal ervaart. We vonden ook hem bereid tot een vraaggesprek.


We weten dat je vooral thuiswerkt voor Forem, maar hoe is je integratie in het IT-team verlopen?


Ondanks de fysieke afstand vind ik dat ik heel goed onthaald werd binnen het team. Iedere ochtend neem ik deel aan een 'stand up' met de personen met wie ik het meest geneigd ben samen te werken. Dat zijn mensen die goed weten wat ze doen. Het contact met hen kan alleen maar hartelijk verlopen. Ik heb niets gemerkt van negatieve gevoelens tegenover mijn stoornis (ASS).


Vianney Maerte

Test manager

Als je voor 100 % ter plaatse bij Forem zou kunnen gaan werken, omgeven door je collega's, zou je dat dan doen?


Momenteel bedraagt mijn aanwezigheids-percentage bij Forem (als men de eerste dag met de ontmoeting met mijn SPOC buiten beschouwing laat) 0 %. Dimitri Tester 9 Vianney Maerte Test manager De kans dat ik voor 100 % ter plaatse zou gaan werken, lijkt me dus uiterst hypothetisch gezien de actuele gezondheidscrisis. Ik kan niet loochenen dat de huidige situatie, met telewerk, mij perfect lijkt te passen. Als mijn aanwezigheid bij Forem vereist is, zal ik me zo goed mogelijk trachten aan te passen aan de nieuwe situatie.


Had je bepaalde twijfels toen je begon te werken voor Forem?


Ik ben niet het type dat twijfels zijn gedachten laat inpalmen. Ik weet heel goed dat twijfels slechts leiden tot ongewenste stress. Toch heb ik tijdens mijn eerste werkweken twijfel gevoeld. Het schrijven van mijn testcases ging een ongewenste richting uit: ik ging steeds dieper in detail. Dat liet zich voelen in de relevantie van de inhoud, die veel nutteloze elementen bevatte. Ik heb dat gelukkig kunnen rechttrekken nadat ik er tijdens een bespreking met mijn SPOC en de Business Analyst op gewezen werd dat ik overdreef. Doordat ik daarna doeltreffender ben beginnen te werken, zijn nu alle twijfels weg.


Heb jij tot nu toe al iets nieuws geleerd dankzij je collega's bij Forem?


Ik denk dat ik elke dag wel iets kan bijleren van de samenwerking met mijn collega's bij Forem. Daarbij kan het gaan over IT-gerelateerde zaken alsook over het menselijke aspect. Mijn integratie in de werkomgeving, het mij vertrouwd maken met de ondernemingscultuur en de veelvuldige interacties hebben waarschijnlijk van mij al een rijper en meer ‘geformatteerd’ (in de goede zin van het woord) persoon gemaakt. Ontdekken hoe het raderwerk binnen Forem functioneert, heeft me goed gedaan.


Waarop ben je het meest trots in je samenwerking met Forem tot nog toe?


Tot nog toe ben ik er vooral trots op hoe vlot mijn relaties en mijn aanpassing zijn verlopen, en ook op de manier waarop ik onthaald, omringd en georiënteerd werd door de verschillende betrokken partijen. Ik denk dat mijn wilskracht het verschil heeft gemaakt in mijn werk voor Forem.


Wat is jouw visie op de rol van jouw jobcoach in je samenwerking met Forem?


Haar rol betekent veel voor mij. Naast de evaluatie van het werk dat ik verricht heb in de voorbije weken, die ook zaken aan het licht heeft gebracht en heeft geleid tot bewustwording, biedt haar tussenkomst mij steun, die vooral psychologisch is en ervoor zorgt (+) dat ik op koers blijf.


Wat is algemeen beschouwd jouw tevredenheid over de samenwerking met Forem?


Ik ben heel tevreden over mijn samenwerking met Forem. Op een schaal van 10 zou ik mijn tevredenheid een score geven van meer dan 8,5. Het klikte snel. Ik voel me hier op mijn plaats. Ik denk wel dat ik mag zeggen dat ik een radertje in het raderwerk ben.

We kunnen besluiten dat de samenwerking tussen Forem en Passwerk goed loopt en dat het een win-winsituatie is. Wij danken Forem hartelijk voor het vertrouwen in Passwerk, dat er al was van in het begin van onze besprekingen. We willen ook Dimitri feliciteren en bedanken voor zijn dagelijkse werk en natuurlijk ook Vianney voor zijn rol als SPOC.
Dimitri

Tester

Comments


bottom of page