top of page

10de Passwerk prijs wordt toegekend aan Laura Tibermont

Begin 2023 werd de tiende Passwerk prijs toegekend aan Laura Tibertmont. Laura studeerde af als master in de Biomedische Wetenschappen.


De prijs, waar naast eeuwige roem een geldbedrag van 1500 Euro aan is gekoppeld, werd toegekend voor haar masterproef met als titel “Het effect van meervoudige intra-nasale oxytocine toediening op de neurale verwerking van emotionele gezichten in kinderen met een autismespectrumstoornis”.


Korte samenvatting van deze masterproef


Een gezichtsuitdrukking spreekt vaak meer dan duizend woorden. De mogelijkheid om informatie te halen uit iemands gelaat is dan ook een cruciale vaardigheid om in sociale contexten goed te kunnen functioneren. Toch is het niet voor iedereen even evident om emoties waar te nemen en te begrijpen. Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is dit bijzonder uitdagend, aangezien zij vaak moeilijkheden hebben met sociale gedragingen en non-verbale communicatie.


In het verleden is reeds aangetoond dat oxytocine de sociale symptomen van ASS lijkt te verlichten. Zo zijn er studies die concluderen dat oxytocine een angst-remmende werking heeft. Bijkomend zou oxytocine de interne opvallendheid van sociale signalen, zoals emotionele gezichten, kunnen verhogen.


Met de MOX-studie (Multiple-dose OXytocin) wilden we in eerste instantie kijken of er verschillen zijn bij het verwerken van emotionele gezichten in de hersenen tussen kinderen met en kinderen zonder ASS. Zoals verwacht zagen we dat kinderen met ASS sterk verlaagde neurale gevoeligheid hadden voor emotionele gezichten. In het tweede deel van de studie kregen kinderen met ASS gedurende vier weken een oxytocine of placebo neusspray toegediend. Na deze vier weken evalueerden we opnieuw de neurale verwerking van emotionele gezichten. Tegen alle verwachtingen in, vonden we een lagere neurale gevoeligheid voor emotionele gezichten na oxytocine toediening in vergelijking met placebo.


Concreet bevestigen onze resultaten eerdere bevindingen over atypische verwerking van emotionele gezichten bij personen met ASS. Bovendien suggereren onze bevindingen dat oxytocine verschillende effecten kan hebben, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt. Op die manier onderstrepen wij met deze studie het belang van verder onderzoek naar de complexe interactie tussen oxytocinetherapie en de sociale context waarin deze toegediend wordt. Het beter begrijpen van dit complexe samenspel kan op termijn verder succes in het gebruik van oxytocine als therapie voor personen met ASS teweeg brengen.


Jury


De jury bestaande uit Dieter Baeyens en Jan Cools (beide van KULeuven) en Yolande Pacco en Nico De Cleen (beide van Passwerk) besliste op basis van volgende elementen dat Laura Tibermont dit jaar de laureate was:

  • De relevantie van het eindwerk binnen het vooropgestelde thema (de masterthesis dient een meerwaarde te bieden op het vlak van wonen, werken, of leven met een autismespectrumprofiel);

  • Beschrijving van het praktisch valorisatiepotentieel in het eindwerk en/of de motivatiebrief (uitdrukkelijke reflectie over de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten in de praktijk);

  • Originaliteit van het eindwerk;

  • Wetenschappelijke kwaliteit van het eindwerk.Comments


bottom of page