top of page

Passwerk vennoot van Lichtwerk

De raad van bestuur van Passwerk besliste onlangs vennoot te worden van Lichtwerk. Hieronder meer duiding bij dit prachtige bedrijf, dat net zoals Passwerk zelf een coöperatie is. Passwerk heeft ervoor gekozen geen actief mandaat op te nemen in de raad van bestuur, maar stelt natuurlijk wel graag haar expertise ter beschikking wanneer daar behoefte aan zou zijn.


Zowel Passwerk als Lichtwerk heeft als doel zoveel mogelijk mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Passwerk focust op de tewerkstelling van mensen met een autismespectrumstoornis. Lichtwerk doet dit voor een bredere groep van mensen.


Ontstaan


Lichtwerk vzw werd opgericht in 2019, als een spin-off van verschillende vzw's: Mariasteen, een van de grootste Belgische maatwerkbedrijven en pionier op het vlak van de implementatie van assistieve technologie op de werkvloer; emino, een werkplekarchitect met meer dan 275 jobcoaches die in heel Vlaanderen werkzoekenden, werknemers en bedrijven informeren, adviseren en ondersteunen; en Groep Gidts, een aanbieder van zorg, onderwijs en tewerkstelling aan personen met een handicap.


Sinds 2021 is Lichtwerk een erkende coöperatieve vennootschap. Die coöperatieve gedachte komt terug in de missie, de activiteiten, de organisatie van het team en de samenwerking met klanten.


Lichtwerk (www.lichtwerk.io) heeft haar kantoren in het West-Vlaamse Hooglede-Gits.


Missie


Net als elke andere erkende coöperatieve vennootschap staat bij Lichtwerk positieve maatschappelijke impact voorop. De vzw gaat samen met haar vennoten voor een 100 procent inclusieve samenleving en ziet een 100 procent inclusieve arbeidsmarkt daarbij als een belangrijke hefboom.


Lichtwerk focust op 'technology-firstdienstverlening', inclusieve technologie en een 'go-digital-stay-humanaanpak'. Met haar aanpak en focus wil ze kwetsbare groepen ondersteunen bij het verwerven van een volwaardige plaats in de samenleving, zowel wat tewerkstelling en opleiding betreft, als voor andere domeinen van het leven.


Met dit doel voor ogen richt Lichtwerk zich, in een cultuur van mede-ondernemerschap, direct en indirect, op verschillende doelgroepen:


  • De kwetsbare groepen zelf: personen met een tijdelijke of structurele (arbeids)beperking of (arbeids)handicap; personen met een te grote afstand tot de samenleving, de arbeidsmarkt of de taken die ze (willen) uitvoeren; personen met een complexe problematiek; chronisch zieken; ouderen; personen voor wie taal een barrière vormt…


  • De bedrijven, verenigingen, vennootschappen, overheden en derden die deze of andere groepen tewerkstellen, begeleiden, opleiden of op een andere manier ondersteunen en geloven dat de aanpak en focus van Lichtwerk belangrijke enablers zijn voor onder meer werkbaar werk, levenslang leren, meer participatie, een grotere employability, een hogere kwaliteit van producten of diensten, een meer wendbare organisatie, een duurzame transformatie van bedrijven, verenigingen, vennootschappen of overheden en een meer inclusieve samenleving.


Activiteiten


Lichtwerk is expert in assistieve technologische oplossingen voor de werk- en opleidingsvloer. Zo rust Lichtwerk bedrijven uit met slimme LightGuideTM Augmented Reality oplossingen om werknemers bij hun taken te ondersteunen. De technologie projecteert de werkinstructies voor de operatoren rechtstreeks op de objecten en op het werkoppervlak. Zo leren kwetsbare, kort opgeleide of onervaren medewerkers sneller nieuwe taken aan, kunnen ze complexer werk uitvoeren en kunnen bedrijven de kwaliteit van hun producten beter garanderen.


Daarnaast ontwikkelt Lichtwerk – samen met haar partners en in co-creatie met klanten – ook andere innovatieve 'technology-firstdiensten en -oplossingen', met een 'go-digital-stay-humanaanpak en -visie' als rode draad.


Tot slot is Lichtwerk ook actief in verschillende (Europese) projecten, waaronder het project B-WISE. Samen met 29 andere Europese organisaties en ondernemingen uit dertien verschillende landen brengt Lichtwerk voor dit project de digitale competentiebehoeftes van WISEs (Work Integration Social Enterprises) in kaart. WISEs vallen in Vlaanderen onder de sociale economie, en omvatten onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. Daarnaast worden met B-WISE acties opgezet om de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij kwetsbare werknemers, hun begeleiders en het management te versterken.


Lichtwerk richt zich niet alleen op bedrijven in de sociale economie, zoals maatwerkbedrijven, maar ook op reguliere bedrijven en vormings- en opleidingscentra. Lichtwerk zorgt voor advies, infrastructuur én opleiding. De innovatieve aanpak en de oplossingen van de vzw zijn toepasbaar in alle sectoren en bedrijven, als permanente ondersteuning of als training, zowel in België als daarbuiten.


Organisatie


Lichtwerk breidt haar activiteiten uit, zowel geografisch (bv. expansie naar Nederland) als inhoudelijk (bv. focus op nieuwe innovatieve 'technology-firstdiensten'). Lichtwerk kan daarbij rekenen op betrokken vennoten, niet alleen in het bestuur maar ook in de organisatie van het team. Waar dat nodig is, krijgt Lichtwerk versterking vanuit de partnerorganisaties. Dit alles zorgt voor een flexibele organisatie.


Vennoten


Momenteel telt Lichtwerk vier vennoten. Dit aantal kan in de toekomst natuurlijk verder worden uitgebreid.

  • Mariasteen vzw

  • Emino vzw

  • Groep Gidts vzw

  • Passwerk cvba
Werkinstructies verschijnen als projecties op het moment dat ze relevant zijn

Comments


bottom of page